• 03 / 766 18 38
 • Maa-vrij van 8.00u–19.00u
 • Truweelstraat 114, 9100 Sint-Niklaas

Info voor patiënten

Elk wijkgezondheidscentrum, dus ook De Vlier, werkt via het forfaitaire betalingssysteem. Om zorg te genieten in het centrum, moet een patiënt zich eerst inschrijven. Enkel inwoners van Sint-Niklaas kunnen zich inschrijven. Wegens een inkrimping van ons werkingsgebied, kunnen inwoners van de deelgemeenten (Sinaai, Belsele en Nieuwkerken) zich niet meer inschrijven als patiënt van ons centrum. Er geldt wel een uitzonderingsmaatregel voor reeds ingeschreven patiënten woonachtig in één van de deelgemeenten. 

Je tekent een contract waarbij je verklaart steeds de artsen, verpleegkundigen en kinesisten van het centrum te raadplegen. Ingeschreven patiënten moeten niet betalen voor deze zorg. Het ziekenfonds betaalt maandelijks een vast bedrag per ingeschreven patiënt aan het centrum. Als je buiten het centrum een huisarts, (thuis)verpleegkundige of kinesist  consulteert, wordt dit niet terugbetaald door het ziekenfonds. Consultaties bij een specialist worden wel nog steeds door het ziekenfonds vergoed. 

Op dit moment kunnen we maandelijks slechts een beperkt aantal nieuwe patiënten inschrijven. Er wordt hierbij voorrang gegeven aan gezinsleden van reeds ingeschreven patiënten, wonend op hetzelfde adres. Wegens te veel vraag, hebben we op dit moment onze wachtlijst tijdelijke gesloten.
Bij nood aan zorg, adviseren wij u een andere huisarts te zoeken.  

Bij een inschrijving, breng je voor ieder gezinslid de identiteitskaart en 3 klevers van het ziekenfonds mee, en indien mogelijk ook een overzicht van de medicatie die genomen wordt en de vaccinatiekaart.
Minderjarigen kunnen ingeschreven worden door één van de ouders. Indien minderjarigen zelf willen inschrijven, moeten ze steeds begeleid worden door een ouder. Meerderjarigen moeten steeds zelf het contract ondertekenen. Bij voorkeur worden alle gezinsleden ingeschreven.
De inschrijving is in orde als je in regel bent met het ziekenfonds.

Ook patiënten met een medische kaart (gele of groene kaart) van het OCMW van Sint-Niklaas kunnen zich inschrijven bij De Vlier. Zij moeten deze kaart, met geldige termijn, steeds meebrengen. Is Fedasil bevoegd voor de betaling van medische kosten, dan moeten patiënten hiervoor een bewijs meebrengen.

Als je verhuist, of je wenst niet langer ingeschreven te blijven in het centrum, dan moet je uitschrijven. Je moet hiervoor uitschrijvingsformulieren laten opmaken door het onthaal. Meerderjarigen moeten deze uitschrijving zelf ondertekenen. Voor kinderen mag dit gebeuren door één van de ouders. 
Let wel, een uitschrijving gaat niet onmiddellijk in. Tot het einde van de maand moet je nog de artsen, verpleegkundigen en kinesisten van het centrum consulteren. Pas nadien kan je buiten het centrum zorg genieten en een terugbetaling krijgen van het ziekenfonds.

Wanneer je terug naar Sint-Niklaas verhuist en opnieuw wenst in te schrijven, moet je opnieuw een afspraak maken met de medische administratie voor een herinschrijving. Dit kan ten vroegste drie maanden na de uitschrijving. Indien je opnieuw wenst in te schrijven na een uitschrijving omwille van een andere reden, geldt een wachtperiode van zes maanden. 
Patiënten die door het centrum zelf worden uitgeschreven omwille van grensoverschrijdend gedrag, kunnen niet meer bij het centrum terecht en moeten zich definitief wenden tot een andere zorgverstrekker. 

Al onze zorgverstrekkers werken steeds op afspraak. Telefoneer voor een afspraak naar het onthaal of kom langs in het centrum. Voor een afspraak op dezelfde dag, moet je voor 10u 's morgens telefoneren. 

Voor een huisbezoek door een huisarts neem je contact op met het onthaal, ook voor 10u. De dokter zal je terugbellen om verder af te spreken. Huisbezoeken worden enkel gedaan wanneer je omwille van medische redenen onmogelijk zelf naar het centrum kan komen.

Kom minstens 5 minuten op voorhand naar de afspraak. Als je te laat bent, verwittig dan zo vlug mogelijk het onthaal. Er wordt samen met de dokter bekeken of je alsnog op consultatie kan komen. Indien je meer dan tien minuten te laat zal zijn, maak je een nieuwe afspraak voor een andere dag.

Laat minstens 2 uur op voorhand weten indien een afspraak niet kan doorgaan. Zo kunnen we op dat ogenblik nog iemand anders helpen.

U kan met meerdere personen op het zelfde moment op consultatie komen. Meld dit aan de onthaalmedewerker zodat er voldoende tijd kan voorzien worden.

Indien je geen of moeilijk Nederlands spreekt, breng je best zelf iemand mee (bij voorkeur een volwassenen) die kan vertalen of meld je dit op voorhand zodat we samen een oplossing kunnen zoeken.

Kinderen onder de 16 jaar worden vergezeld door een ouder. Er worden geen afwezigheidsattesten gegeven aan onbegeleide minderjarigen zonder de toestemming van één van de ouders. De ouder kan het attest eventueel nadien oppikken.

Voorschriften kunnen telefonisch aangevraagd worden. De verpleegkundige bespreekt met de arts of de medicatie kan voorgeschreven worden, of je alsnog op raadpleging moet komen worden. Contacteer ons tijdig indien u nieuwe medicatie nodig hebt, zodat u niet onverwacht zonder medicatie komt te zitten.

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Ook hiervoor moet je op raadpleging komen. Indien nodig kan de patiënt ook een afspraak maken met de sociaal verpleegkundige om een deel van de papieren samen te overlopen.

Meld u steeds aan het onthaal wanneer u binnenkomt. Uw aanwezigheid wordt aangeduid in de computer zodat de zorgverlener weet dat u binnen bent. De onthaalmedewerker zal u doorsturen naar de juiste wachtzaal. Indien u een afspraak heeft bij verpleging of de huisarts, mag u wachten op de gelijkvloers (wachtzaal vooraan of achteraan bij de nieuwe artsenkabinetten). Indien u een afspraak heeft bij de kinesist kan u doorlopen naar het gebouw van de kine, achteraan de tuin.  

Algemene regels voor de wachtzaal:

 • Gelieve de rust in de wachtzaal te respecteren.
 • Bellen doe je buiten.
 • Kinderen blijven niet alleen achter in de wachtzaal, maar vergezellen hun ouders tijdens de consultatie.
 • Kinderen die niet zelf op raadpleging komen, blijven best thuis bij familie.
 • Eten is niet toegelaten.
 • Huisdieren mogen niet mee in de wachtzaal en kunnen niet achtergelaten worden in de fietsenstalling.
 • Fietsen worden in de fietsenstalling geplaatst en niet voor de deur van de buren.

Kom steeds tijdig naar je afspraak. Maar heb geduld, een vorige consultatie kan uitlopen waardoor je even moet wachten.

Patiënten en samenwerkingspartners kunnen bij onze ombudspersoon terecht om meer informatie te krijgen rond onze werking. De ombudspersoon zal luisteren en informeren rond interne afspraken. Voor deze algemene vragen kan telefonisch contact opgenomen worden.

Daarnaast heeft de ombuds ook als opdracht om klachten grondig te onderzoeken, te bemiddelen en een oplossing voor te stellen. 

De ombuds is er voor iedereen die na contact met WGC De Vlier een duidelijke ontevredenheid heeft over 

 • onze dienstverlening (bv algemene onduidelijkheden rond de werking en geldende afspraken);
 • de manier waarop iemand werd behandeld;
 • een vraag waarop nooit een antwoord is gekomen. 

We vinden het in de eerste plaats belangrijk dat er open wordt gesproken met onze medewerkers of zorgverstrekkers wanneer er een ontevredenheid is rond de dienstverlening of persoonlijke behandeling. De ombudspersoon zal slechts optreden wanneer dit niet mogelijk blijkt. 

Een klacht wordt steeds schriftelijk aan ons overgemaakt. Dit kan via brief, email of klachtenformulier (ook verkrijgbaar aan het onthaal). Anonieme klachten worden niet behandeld. Let er dus steeds op om al uw gegevens correct te vermelden, zo kunnen we verder met u contact opnemen. We streven ernaar om steeds binnen de 30 dagen na het uiten van de klacht het resultaat aan de betrokken partijen mee te delen.  

Artikel 1. Algemeen

WGC De Vlier respecteert uw online privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 – AVG). Deze privacyverklaring bevat essentiële informatie over hoe WGC De Vlier als verantwoordelijke van de verwerking, uw persoonsgegevens via de website verzamelt en gebruikt.

Wanneer u ons contactformulier invult of wanneer u ons uw CV of andere persoonlijke informatie opstuurt, stemt u ermee in dat WGC De Vlier de hierbij vermelde persoonsgegevens verzamelt en registreert. WGC De Vlier verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van haar website te respecteren en er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Artikel 2. Welke gegevens en voor welke doeleinden?

Via het gebruik van onze website kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

 1. Informatie die u zelf verstrekt:
  1. Contact-of klachtformulier: voornaam, naam, emailadres, telefoonnummer en bericht
  2. Vacatures: voornaam, naam, CV
  3. Inhoud van correspondentie met ons

   Deze gegevens worden verwerkt om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren en in het bijzonder om contact met u op te nemen of om vragen en klachten te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers.

 2. Automatisch verzamelde informatie:
  1. Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken, om een optimale werking van onze website te garanderen. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze cookie policy.
  2. Verder verzamelt WGC De Vlier ook statistische informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het informatieaanbod va de site verder op punt te stellen.

Artikel 3. Bewaren van uw gegevens

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Meer bepaald worden uw persoonsgegevens in onze database bewaard zoals het redelijkerwijs nodig is om onze diensten te kunnen verlenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 4. Doorgifte aan derde partijen

WGC De Vlier geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij er wettelijke verplichtingen gelden, u toestemming heeft gegeven of er machtigingen van toepassing zijn. Wel maken wij gebruik van dienstaanbieders en -leveranciers die in onze naam optreden. Zij kunnen bijvoorbeeld onze informatietechnologieën onderhouden of labo-onderzoeken doen. Deze derde partijen zullen slechts toegestaan zijn de persoonsgegevens te verkrijgen en verwerken die essentieel zijn voor de uitvoering van hun diensten. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te garanderen en het is hen verboden om de persoonsgegevens voor ieder ander doeleinde te gebruiken. 

Artikel 5. Beveiliging

WGC De Vlier beveiligt uw persoonsgegevens door middel van verschillende technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, beveiligde servers en verwerkersovereenkomsten met derden die bijvoorbeeld onze website hosten.

Artikel 6. Uw rechten

Indien u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt via de website, zowel actief als automatisch, heeft u volgende rechten:

Recht op informatie en toegang
WGC De Vlier verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie. Met deze privacyverklaring willen wij u alvast volledig informeren. U kan uw persoonsgegevens ook te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

Recht op wijziging, verwijdering en beperking
U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. In bepaalde gevallen kan u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U erkent de mogelijkheden dat WGC De Vlier bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet meer kan aanbieden.

Recht op bezwaar tegen de verwerking
U beschikt over een recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van
persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.
Indien u één van deze rechten wil uitoefenen, kan u ons contacteren via: zie artikel 9.

Recht op een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
Indien u van mening bent dat WGC De Vlier inbreuk heeft gemaakt op de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u altijd klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 7. Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die de website opslaat op uw computer of mobiele toestel.

Ze verzamelen informatie over bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren, websitebezoek en apparaat om zo de functionaliteit en de gebruikservaring van de website te verbeteren.

Sommige cookies verzamelen rechtstreeks of onrechtstreeks persoonsgegevens en zijn daardoor privacygevoelig. Daarom vallen ze ook onder de Europese en Belgische wetgeving.

Welke cookies gebruikt WGC De Vlier?

Op de website van WGC De Vlier worden 3 verschillende soorten cookies gebruikt:

 1. Essentiële cookies
  Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de correcte werking van de website te waarborgen.
 2. Functionele cookies
  Functionele cookies worden gebruikt om je voorkeuren te onthouden. Ze verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van bezoekers. Ze bieden de mogelijkheid om taal- en andere plaatselijke instellingen te onthouden en te personaliseren.
 3. Analytische of performance cookies
  Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren.

Cookies beheren

U kunt uw cookies beheren in uw browser-instellingen.

Artikel 8. Wijzigingen privacyverklaring

Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze privacyverklaring gelden vanaf ze op deze pagina worden gepubliceerd. Uw gebruik van de site na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde versie van de privacy policy.

Artikel 9. Contact

Indien u vragen heeft omtrent deze privacyverklaring, gelieve WGC De Vlier te contacteren:

Via Email: info@wgcdevlier.be

Via Post: Truweelstraat 114 – 9100 Sint-Niklaas
Via telefoon: 03 766 18 38

Niet gevonden wat u zoekt? Bekijk dan ook even onze veelgestelde vragen.
Vindt u nog steeds geen antwoord op uw vraag, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.